ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Printer-friendly version

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ.  δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.
     Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
     Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «
     Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3.- Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Έδεσσας

 

   Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες  πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται  τα συγκεκριμένα προσόντα.

Β) Πτυχίο TEI του Τμήματος Πολιτικών Έργων Υποδομής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

 

    Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας , στα γραφεία του Δήμου (αρμ. Γραφείο Προσωπικού τηλ. 23813 50732-735 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

     

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

                                                                  Δημήτριος  Γιάννου