Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Printer-friendly version

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Ο Δήμος Έδεσσας ύστερα από την υπ’ αριθ. 268/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού Δύο (2) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων

 

2

Δύο (2)  μήνες

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας (Δ/νση: Πλατεία Αιγών 1, τηλ: 2381350735) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Καρατζόγλου Χρήστος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της παρούσης.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ