«Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα με ρυμουλκούμενη δεξαμενή αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος».

Printer-friendly version

 

      Ο Δήμαρχος Έδεσσας,  διακηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια  γεωργικού ελκυστήρα με ρυμουλκούμενη δεξαμενή αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος». Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά ενός ελαφρώς μεταχειρισμένου  γεωργικού ελκυστήρα με ρυμουλκούμενη δεξαμενή (καινούρια)   αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος πυρόσβεσης για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Έδεσσας.

    Η δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 38.200,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα της Έδεσσας στις 30/08/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10,00 π.μ. έως 11,00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

    Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

      Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανόμενους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λάβουν γνώση και από το  site του Δήμου Έδεσσας (www.edessa.gr) όπου έχουν αναρτηθεί τα τεύχη δημοπράτησης ή από το Γραφείο Προμηθειών   του Δήμου  τηλ. 2381350721-2381350726  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Συνημμένα θα βρείτε τα τεύχη δημοπράτησης

 

 

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ