Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ"ΚΑΙΜΑΚ"

Printer-friendly version

 

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΚΑΙΜΑΚ’». Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού των κάτωθι τεσσάρων (04) πακέτων:

Πακέτο Α΄ : Έντυπα, εκτυπώσεις – υλικό προώθησης,

Πακέτο Β΄ : Εξοπλισμός για το "Σπίτι της Γεύσης" και το "Κέντρο Πληροφόρησης",

Πακέτο Γ΄ : Εξοπλισμός Γευσιγνωσίας για το "Σπίτι της Γεύσης",

Πακέτο ∆΄ : Ηλεκτρονική πύλη (Portal) προγράμματος "ΚΑΙΜΑΚ",

στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΙΜΑΚ». Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 68.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και η χρηματοδότηση του προέρχεται  από το Πρόγραμμα IPA-CBC Greece-Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013 / 1st call.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα «πακέτα», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «πακέτου». Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός «πακέτου» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του «πακέτου». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού του κάθε «πακέτου».

Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού είναι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Έδεσσας στις 19-06-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 π.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών) μέχρι 10.30. π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, µε ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αντίγραφα των τευχών του διαγωνισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας (Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα), καθώς και στον δικτυακό τόπο του δήμου Έδεσσας www.edessa.gr. Αρμόδιοι υπάλληλοι οι κα Ψυχογυιού Ελένη & κος Διγγόλης Γρηγόριος τηλ. 2381350781 και 2381350727, FAX 23810.24444.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τους περιορισμούς του αριθ. 8 της 11389/93 απόφασης του Υπ.  Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ), καθώς και συνεταιρισμοί.

Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευθεί µία (1) φορά, σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και µία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Πέλλας, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο του Δημοτικού καταστήματος Έδεσσας στον πίνακα ανακοινώσεων, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Έδεσσας.

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να συμπληρώσει τη συνημμένη φόρμα παραλαβής με τα στοιχεία του και να την αποστείλει είτε με ΦΑΞ στο 238102444.