«ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ»,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 14, ΕΔΕΣΣΑ Τ.Κ.: 58200 Τηλέφωνο: 2381024858 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:info@anatasistinpella.gr
Printer-friendly version
anatasi.jpg

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ » - Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάταση Στην Πέλλα» προσκαλεί τους/τις κατοίκους των Δήμων Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας, Σκύδρας που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

I.  Άνεργοι/ες δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

II.  Νέοι/ες επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Σχολών)

III.   Αγρότες/ισες

και οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξή τους στις Δράσεις του Σχεδίου.

Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης  τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

 

KATΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής, στην πόλη της Έδεσσας, μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά κατατίθενται εντύπως  :

 

Δήμος Έδεσσας: Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ.: 58200 Έδεσσα Τηλ: 2381350700  Χριστοφορίδου Ελένη ώρες 10:00 - 13:00 καθημερινά

 Προθεσμία υποβολHς αιτήσεων συμμετοχής 15/04/2013 – 20/05/2013

 

Διευκρινίζεται ότι θα ληφθούν υπόψη και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου μόνο οι αιτήσεις που κατατίθενται εντύπως στα παραπάνω σημεία.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων που μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσκόμισαν πλήρη τα ζητούμενα δικαιολογητικά ελέγχονται ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας καλούνται σε Συνέντευξη Επιλογής στους χώρους των εταίρων που αναλαμβάνουν τις ενέργειες συμβουλευτικής.

Η τετραμελής Επιτροπή Κατακύρωσης Επιλογής που αποτελείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τρεις εκπροσώπους των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καταρτίζει την τελική κατάταξη των υποψηφίων ενδιαφερομένων σε επιλεγέντες και επιλαχόντες. Το σύνολο των επιλεγέντων θα ανέρχεται σε 180 άτομα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι υποψήφιοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής και να πληροφορούνται για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και τις Δράσεις του Σχεδίου από τα γραφεία των παραπάνω εταιρειών, τις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και την ιστοσελίδα www.anatasistinpella.gr

Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση και το κείμενο της προκήρυξης

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάταση Στην Πέλλα» Ενημερώνει τους υποψήφιους ωφελούμενους για τη δημοσιευμένη σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως νομοθεσία 4144/2013 με τίτλο Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σύμφωνα με το `Αρθρο 30 Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/ επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

1.  Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

2.  Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας.

3.  Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι΄ αυτούς τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη νέα νομοθεσία  θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.anatasistinpella.gr

AttachmentSize
anatash_prosklhsh.pdf678.26 KB
anatash_aithsh.docx1.79 MB