Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτηρίων Αγωγών στην Έδεσσα

Printer-friendly version

 18ης Οκτωβρίου 18, 58200, Έδεσσα

Τηλ.: 2381025555, fax: 2381051255

e-mail: deyae@hol.gr

Αρμόδιος: ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΚΟΥ

Έργο: Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτηρίων Αγωγών στην Έδεσσα

 

 

Έδεσσα, 11-4-2013

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1. Η. Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας, προκηρύσσει προφορικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κεντρικών Συλλεκτηρίων Αγωγών στην Έδεσσα», Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα): α) Υδραυλικά, με προϋπολογισμό € 32.550,00.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., στην Έδεσσα, επί της 18ης Οκτωβρίου 18, μέχρι τις 22-4-2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23810-25555, FAX επικοινωνίας 23810-51255, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σύρκου Ελένη

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής του άρθρου 29 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, όπως επίσης και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα β) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €651,00 και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Τ.Υ. Δήμου Έδεσσας.Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

 

 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ