ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: "Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας"

Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας διακηρύττει ότι την 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Έδεσσας, θα
διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03,
Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85,
Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου
με τίτλο: "Αρδευτικό Δίκτυο Τ.Κ. Σωτήρας"...

Συνημμένα θα βρείτε ολόκληρη την περιληπτική διακήρυξη

AttachmentSize
bedkhorp-iuth-signed.pdf368.73 KB