ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

Αριθμός διακήρυξης 7392/28.03.2013
Printer-friendly version

ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ


Ο Δήμος Έδεσσας

Προκηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ενός τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων, καινούργιου, μεταφερόμενου, συμβατικής δυναμικότητας τουλάχιστον 25 τόνων/ώρα, για τις ανάγκες του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 369.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ: 14-5-2013

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 21-05-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 μ.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι 10:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, Διεύθυνση: Πλατεία Αιγών 1, ΤΚ: 58200.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Διγγόλης Γρηγόριος, κ Γκουγιάννος Ηλίας, Τηλ.: 2381350727, 2381350714, φαξ: 2381024444.

Συνημμένα θα βρείτε τα τεύχη της προκήρυξης

Κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να συμπληρώσει την συνημμένη Φόρμα Παραλλαβής της Διακήρυξης και να την στείλει με fax στο 23810 24444 , για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που δοθούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις.