ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης για την προμήθεια Αρδευτικών υλικών για την συντήρηση και επέκταση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου

Printer-friendly version

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                              ΄       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ:ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.ΥΠΗΡ.

ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ.Σούγγαρης

ΤΗΛ: 2381350721

 FAX 2381024444                               

  ------------

Εδεσσα    2/4/2013

Aριθμ.Πρωτ: 7807

 

                                  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

      Ο Δήμαρχος Έδεσσας,  διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με δικαίωμα αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια Αρδευτικών υλικών για την συντήρηση και επέκταση των αρδευτικών  δικτύων του Δήμου.

    Η δαπάνη που προϋπολογίσθηκε για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται στο ποσό των 88.856,96 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29/4/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. έως 11,00 π.μ. ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών.

    Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

      Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανόμενους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Δημαρχείο Έδεσσας Γραφείο Προμηθειών τηλ. 2381350721 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Συνημμένα θα βρείτε την διακήρυξη, ενδεικτικό προϋπολογισμό και τεχνικές προδιαγραφές.

Κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να συμπληρώσει την συνημμένη Φόρμα Παραλλαβής της Διακήρυξης και να την στείλει με fax στο 23810 24444 , για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που δοθούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις.

                                                                           

                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ