ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Αριθμός διακήρυξης 7304/27.03.2013
Printer-friendly version

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Διακηρύσσει
Την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής Δήμου Έδεσσας
Προϋπολογισμού 153.320,73 Ευρώ (με το ΦΠΑ)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-1993 (Υ.Α. 11389/8-3-1993), καθώς και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους
και καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
του ως άνω έργου και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή
Κατάθεση δείγματος από προμηθευτή: ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ: 23-4-2013

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30-04-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας, Διεύθυνση: Πλατεία Αιγών 1, ΤΚ: 58200.
Αρμόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Διγγόλης Γρηγόριος, κα Ψυχογυιού Ελένη, Τηλ.: 2381350727, 2381350781, φαξ: 2381024444.

Συνημμένα θα βρείτε τα τεύχη της προκήρυξης

Κάθε ενδιαφερόμενος παρακαλείται να συμπληρώσει την συνημμένη Φόρμα Παραλλαβής της Διακήρυξης και να την στείλει με fax στο 23810 24444 , για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που δοθούν τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινήσεις.

ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΕΥΧΩΝ