Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλείων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & αποχετευσησ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

"Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβει (χωρίς κόστος) από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. (18ης Οκτωβρίου, 18 Έδεσσα) το πρωτότυπο τεύχος οικονομικής προσφοράς μέχρι και την προηγούμενη του διαγωνισμού"
Printer-friendly versionΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Προμήθεια υδραυλικού υλικού και μικροεργαλΕίων για τις ανάγκες των συνεργείων ύδρευσης & αποχετευσησ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑ, διακηρύσσει τη διενέργεια διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 105.003,19 € + 24.150,73 € (Φ.Π.Α.23%) = 129.153,92 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού, που βρίσκεται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Έδεσσα, οδός 18ης Οκτωβρίου 18, τη 19η του μήνα Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής 5.250,16 € δηλαδή 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (105.003,19 €). Η λήξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον έναν μήνα πέραν της λήξης της ισχύος της προσφοράς.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. στην Έδεσσα και στα τηλέφωνα 238102555 στην κ. Σύρκου Ελένη.

Η περίληψη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ε., να δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες καθώς και στη μοναδική (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.


Συνημμένα θα βρείτε τη μελέτη της προμήθειαςH ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

ΖΔΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

AttachmentSize
teukhos_meletes_1-13_.doc509.5 KB