Ανακοίνωση κενών θέσεων περιπτέρων σε Τοπικές Κοινότητες του Δ. Έδεσσας

Από την Δήμο Έδεσσας ανακοινώνεται ότι στην Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου του Δήμου Έδεσσας υπάρχει μία (1) κενή θέση περιπτέρου και συγκεκριμένα έμπροσθεν του Κοινοτικού καταστήματος Ριζαρίου
Printer-friendly version

Από την Δήμο Έδεσσας ανακοινώνεται ότι στην Τοπική Κοινότητα Ριζαρίου του Δήμου Έδεσσας υπάρχει μία (1) κενή θέση περιπτέρου και συγκεκριμένα έμπροσθεν του Κοινοτικού καταστήματος Ριζαρίου

 

Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα τις διατάξεις των Ν.Δ 1044/1971 και Ν. 3468/2008 καλούνται:

 

Α) Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού στρατού Ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Άμαχου Πληθυσμού Ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη, καθώς και τα θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, να υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση, τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται ανά κατηγορία, στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Έδεσσας (Δ/νση : Πλ. Αιγών 1, 58200 Έδεσσα).

 

Β) Επίσης οι πολεμιστές της Κύπρου, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνοι σύμφωνα με το Π.Δ 37/2009 (ΦΕΚ 54/Τεύχος Α΄/01-04-2009), οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των αντίστοιχων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο ως άνω Π.Δ. στις οριζόμενές ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι αυτής της κατηγορίας θα αποκατασταθούν μόνο εφόσον δεν θα καλυφθούν οι κενές θέσεις από δικαιούχους τις πρώτης κατηγορίας (Ανάπηροι και θύματα πολέμου κλπ.).

Για την πλήρωση των θέσεων θα προτιμηθούν οι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις, και μόνο σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα αποκατασταθούν κάτοικοι των πλησιέστερων Δημοτικών ή Τοπικών Ενοτήτων του Δήμου Έδεσσας.

Η πλήρης ανακοίνωση με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής- μοριοδότησης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Έδεσσας, στο site του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr και αποστέλλεται στις αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Έδεσσας όπως επίσης και στα ΚΕΠ του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δημοτική Αστυνομία Έδεσσας, Πλ. Αιγών 1 (τηλ. 23810 29516).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

1) ΔΕΠΑΘΑ/ΓΕΕΘΑ

Πέτρου Ράλλη 1 17778 Αθήνα

2) Σύνδεσμος Αναπήρων & Θυμάτων Πολέμου Έδεσσας

Αμύντα 13, 58200 Έδεσσα

3) Σύνδεσμος Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών

Ελληνικής Δύναμης Κύπρου 1974 «ΕΛΔΥΚ 1974»

Ερμού 13 Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη

4) Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία «Ε.Σ.Α.με.Α»

Ελ. Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341 Ηλιούπολη Αθήνα

5) Σύλλογος Πολυτέκνων «Άγιος Αθανάσιος»

Π. Μελά 1, 58200 Έδεσσα

  1. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Ριζαρίου

7) ΚΕΠ Δήμου Έδεσσας

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

 

1. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές του Δημοκρατικού στρατού Ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Άμαχου Πληθυσμού Ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη, καθώς και τα θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα

2. Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης, η οποία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270).

3. Οι πολύτεκνοι, όπως ορίζονται στο άρθρο πρώτον του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

4. Οι πολεμιστές της Κύπρου, σύμφωνα με την παρ. 9γ του άρθρου 10 του ν.δ. 1044/1971. Τα πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν έντονο βιοποριστικό πρόβλημα εφόσον κατέχουν πιστοποιητικό του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, παρόλο που την αναζητούν, για χρονικό διάστημα ανώτερο του ενός (1) έτους.

 

 

Α) Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρ.13 του Ν.1044/1971 :

 

α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ­ρηση. διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τους έχοντες αναπηρία σε ποσοστό 100% Εάν σε κά­ποια Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρό­σωπα. δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, τηρούμενης της σειράς προτίμησης της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, από τους κατοικούντες στις περιοχές των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών κοινοτήτων του Δήμου. Προτιμώνται αυτοί που διανέμουν πλησιέστερα στην εν λόγω θέση.

 

β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου. σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

 

γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της πολεμικής ή στρατιωτικής σύνταξης και το εισόδημα από ιδιοκατοίκηση.

 

δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου, κυλικείου- καφενείου ή κουρείου εντός της προ αιτήσεως νέας παραχώρησης τριετίας

 

 

 

Β) Προϋποθέσεις για τους δικαιούχους του Π.Δ. 37/2009:

Για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου απαιτείται όπως ο αιτών:

α. Κατοικεί στον τόπο στον οποίο αιτείται την παραχώ­ρηση. διαμένοντας σε αυτόν για μία 5ετία τουλάχιστον πριν από το χρόνο υποβολής της αιτήσεως. Εάν σε κά­ποια Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα υφίσταται κενή θέση περιπτέρου και δεν υπάρχουν δικαιούχα πρό­σωπα. δύναται να αποκατασταθούν σ' αυτή τα αναφερό­μενα στο άρθρο 1 του παρόντος πρόσωπα, τηρούμενης της σειράς προτιμήσεως και του ποσοστού αναλογίας του άρθρου 3 του παρόντος, τα οποία διαμένουν στις υπόλοιπες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου προτιμώμενων όσων κατοικούν εγγύτερα στην εν λόγω θέση.

β. Δεν υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα, στην οποία το Δημόσιο έχει το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας, ούτε λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας του σε αυτά ή από μεταβίβαση, λόγω θανάτου. σύνταξης προσώπου που υπηρετούσε σε αυτά.

γ. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει για μεν τους πολεμιστές Κύπρου το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις για δε τους πολύτεκνους και ΑμεΑ, το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό του ετήσιου εισοδήματος που ισχύει γι αυτούς, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το ποσό του αναπηρικού ή πολυτεκνικού επιδόματος.

δ. Δεν έχει παραιτηθεί ή στερηθεί με δική του υπαιτιότητα του παραχωρηθέντος δικαιώματος εκμεταλλεύσεως περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών έχει δικαίωμα νέας αίτησης παραχώρησης μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία παραιτήσεως ή στερήσεως του παραχωρηθέντος δικαιώματος.

ε. Δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/1998 (Α' 220).

 

 

 

Σειρά προτίμησης μεταξύ των δικαιούχων:

 

Για την παραχώρηση του δικαιώματος, προτιμώνται κατά σειρά:

 

α. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943 όπως ισχύει σήμερα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και μεταξύ αυτών όσοι έχουν μείζονα εκατοστά αναπηρίας και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας, αυτοί που έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.

 

β. Τα θύματα πολέμου, τα θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, τα θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και τα θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, που έχουν κατά συνεκτίμηση προστατευόμενα τέκνα και βαριά διαρκή αναπηρία εξαιτίας της οποίας κρίνονται ως ανίκανοι από την ΑΣΥΕ.

 

γ. Οι ανάπηροι πολέμου, οι ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, οι ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και οι ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, που έχουν ποσοστό αναπηρίας 30% έως 45% και μεταξύ τούτων όσοι έχουν μείζονα εκατοστά αναπηρίας και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας, αυτοί που έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη.

Δ. Οι λοιποί ανάπηροι πολέμου, ανάπηροι ειρηνικής περιόδου ν.1370/1944, ανάπηροι αγωνιστές Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και ανάπηροι πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, και σε περίπτωση ισότητας εκατοστών αναπηρίας όσοι έχουν μεγαλύτερα οικογενειακά βάρη και τα λοιπά θύματα πολέμου, θύματα ειρηνικής περιόδου ν. 1370/1944, θύματα αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού ν. 1863/1989 και θύματα αναπήρων πολέμου Αμάχου Πληθυσμού ν. 812/1943, όπως ισχύει σήμερα, προτιμώμενων μεταξύ αυτών των οικονομικά ασθενέστερων. (άρθρο 13 παρ.2 ΝΔ 1044

 

 

 

Κατανομή –Προτίμηση δικαιούχων του Ν.3648/2008:

 

Οι πολεμιστές της Κύπρου ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 9γ του άρθρου 10 Ν.Δ. 1044/1971 και οι εναπομένουσες θέσεις περιπτέρων κατανέμονται στα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους σε ποσοστό 60% και 40% αντίστοιχα. (άρθρο 3ΠΔ 37/2009).

 

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Α) Για τους δικαιούχους του άρθρου 13 του ΝΔ 1044/71:

Θύματα πολέμου, οι ανάπηροι – θύματα Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι – θύματα ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Δημοκρατικού Στρατού, οι ανάπηροι αγωνιστές – θύματα Αντιδικτατορικού Αγώνα και οι ανάπηροι – θύματα Αμάχου Πληθυσμού, εφόσον λαμβάνουν στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη και δεν έχουν αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.

 

 

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία χορηγήθηκε στρατιωτική ή πολεμική σύνταξη.

β. Το τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα καταβολής πολεμικής σύνταξης από το Γ.Λ.Κ.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).

δ. Βεβαίωση του Δήμου ότι διαμένει μόνιμα την τελευταία δεκαετία στον τόπο, όπου ζητά άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.

ε. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου οικονομικού έτους..

στ. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Δ.Ο.Υ. του τελευταίου οικονομικού έτους.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται «α) δεν υπηρέτησα στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας, ούτε λαμβάνω σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ' αυτά και β) δεν έχω αποκατασταθεί με άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου σε καμία άλλη περιοχή της χώρας, ούτε παραιτήθηκα ή στερήθηκα, λόγω ανάκλησης με υπαιτιότητα μου, από δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου, καφενείου ή κουρείου, κατά την τελευταία τριετία».

η. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

 

 


Β.  Για τα Άτομα με Αναπηρία

α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για πε­νταετή διαμονή εντός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.ΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστα­σης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998. όπως ισχύει σήμερα.

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805,1988 (ΦΕΚ Α' 199). το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.


Γ. Για τους Πολύτεκνους


α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599,1986 για πενταετή διαμονή εντός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599?1986 σχετικά με μη υπη­ρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο οπό την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστασης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων  Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986. ότι δεν έχει κάνει χρήση της άμεσης ή έμμεσης προστασίας του ν. 2643/ 1998, όπως ισχύει σήμερα.

ι. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997. όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθη­ση και το ποσοστό αναπηρίας (σε περίπτωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας).

ία. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση {άρθρο 577 του ΚΠΔ. όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988, το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.Δ. Για τους Πολεμιστές Κύπρου


α. Αίτηση.

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για πενταετή διαμονή εντός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας του Δήμου (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

δ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 σχετικά με μη υπηρεσία ή συνταξιοδότηση λόγω υπηρεσίας στο Δημόσιο ή ΝΠ.ΔΔ ή Ο.Τ.Α ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

ε. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. {των τριών (3) τελευταίων οικονομικών ετών).

στ. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (των τριών (3) τελευταίων οικονομι­κών ετών) και στην περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/ 1986, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ζ. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 περί μη αποκατάστα­σης του ενδιαφερομένου με περίπτερο σε ολόκληρη τη χώρα {με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

η. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας των τέκνων των πολεμιστών Κύπρου.

θ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

ι. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για δικαστική χρήση (άρθρο 577 του ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 1805/1988), το οποίο θα κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και πριν από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης της άδειας στο δικαιούχο.

ια. Πιστοποιητικό από το Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας, που να βεβαιώνει ότι είναι οικονομικά αδύνατος, ή βεβαίωση από τον ΟΑΕ.Δ. ή από άλλο Φορέα που να αποδεικνύει ότι είναι μακροχρόνια άνεργος, ή γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε, που να αποδεικνύει ότι έχει προβλήματα λειτουργικότητας.

Η παραπομπή στην Α-Σ.Υ.Ε. θα γίνεται με μέριμνα της ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ. με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:

(1) Αίτηση.

(2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

(3) Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄.

(4) Ιατρική Γνωμάτευση.

 

 

 

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολεμιστών Κύπρου.


1.  Οι πολεμιστές της Κύπρου μοριοδοτούνται ως εξής
για τον καθορισμό της σειράς τους:

α. Οι έχοντες προβλήματα λειτουργικότητας λαμβάνουν εκατόν πενήντα (150) μόρια.

β. Οι έχοντες έντονο βιοποριστικό πρόβλημα λαμβάνουν εκατό (100) μόρια.

γ. Οι μακροχρόνια άνεργοι λαμβάνουν πενήντα (50) μόρια.

2.   Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στα τέκνα των πολεμιστών Κύπρου λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό αναπηρίας και προηγούνται τα έχοντα μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας

3.   Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων για τους πολεμιστές της Κύπρου ή ποσοστών αναπηρίας για τα τέκνα αυτών, θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

 

 

 

Κριτήρια - Μοριοδότηση Ατόμων με Αναπηρία


Ως κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς στα άτομα με αναπηρία. Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, λαμβάνονται το ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και η οικογενειακή κατάσταση, ως εξής:

α. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της αναπηρίας καθορίζεται σύμφωνα με τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή πέντε (5).

β. Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:

αα. Για τον έγγαμο ή διαζευγμένο ή άγαμο ή χήρο γονέα που έχει την επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων προστίθενται επιπλέον τριάντα (30} μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, προστίθενται επιπλέον πενήντα (50) μόρια.

ββ. Για το ανήλικο τέκνο με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, προστίθενται επιπλέον εκατό (100) μόρια.

γ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

 

 

Κριτήρια - Μοριοδότηση Πολυτέκνων.


Ως κριτήριο για τον καθορισμό της σειράς στους πολύτεκνους 'Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. λαμβάνεται η οικογενειακή κατάσταση, όπως παρακάτω:

α. Μεταξύ των πολυτέκνων προτιμούνται κατά σειρά οι έχοντες περισσότερα μόρια, τα οποία υπολογίζονται ως εξής:

αα. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει κάθε ανήλικο τέκνο πο­λύτεκνης οικογένειας, μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών.

ββ. Εκατόν πενήντα (150) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο που φοιτά κανονικά στο Δημοτικό σχολείο ή το Γυμνάσιο ή είναι απόφοιτος Δημοτικού ή Γυμνασίου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

γγ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά στο Λύκειο ή είναι απόφοιτος Λυκείου και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.

δδ. Τριακόσια (300) μόρια λαμβάνει κάθε άγαμο τέκνο εάν φοιτά κανονικά σε ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή είναι πτυχιούχος αντίστοιχα και μέχρι της συμπληρώσεως του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους.

εε. Εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο χήρος(α) πολύτεκνος πατέρας ή μητέρα ή ο μόνος υπόχρεος για τη διατροφή των τέκνων γονέας.

στστ. Από εκατό (100) μόρια λαμβάνει ο πολύτεκνος γονέας ή το τέκνο αυτού όταν έχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά (67%) και άνω.

ζζ. Διακόσια (200) μόρια λαμβάνονται σε περίπτωση θανάτου και των δυο γονέων. β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων θα προτιμούνται οι έχοντες το χαμηλότερο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα.

 

 

 

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Έδεσσας (Πλ. Αιγών 1, ΤΚ 58200, Έδεσσα, τηλ. 23810 29516).