ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΣ

 

1. Το Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Αναστάσιο Δίου για τα 3ο, 5ο, 22ο, 27ο και 28ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για το 22ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης

β)  Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

γ)  Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 4ο, 6ο, 9ο  και 22ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

δ) Βρυττών κ. Χρήστο Γεωργίου για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ε) Γραμματικού κ. Νικόλαο Μούκα για το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

στ) Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ζ) Νησίου κ. Πέτρο Γκουνούση για το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

η) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το 22ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

θ)  Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για τα 4ο και 22ο  θέματα της ημερήσιας διάταξης

ι) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για τα 8ο και 22ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ια) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για τα 2ο, 22ο και 26ο  θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Κοινοποίηση:

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 

          Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 20.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.          Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη 2007 – 2013 με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων με διαλογή στην πηγή Δήμου Έδεσσας».

2.          Υποβολή πρότασης για ένταξη στο πρόγραμμα LEADER του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Τ.Κ. Φλαμουριάς», προϋπολογισμού 216.000,00 € με το ΦΠΑ.

3.          Αποδοχή χρηματοδότησης 855.007,50 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" για την υλοποίηση της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΣΑΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ".

4.          Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων Τ.Κ. Βεγορίτιδας».

5.          Παράταση συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου περιοχής έναντι Σιδηροδρομικού Σταθμού".

6.          Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργο προστασίας Ανατολικής εισόδου Άρνισσας – Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης & τοποθέτηση πλεγμάτων στα πρανή Δήμου Βεγορίτιδας».

7.          Παραχώρηση κατά χρήση του ΚΗΙ 1678 αυτοκινήτου στην ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».

8.          Τροποποίηση της  υπ΄αριθμ. 233/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραχώρησης 15τ.μ. από το αγροτεμάχιο Νο 6 αγροκτήματος Λύκων, ιδιοκτησίας Γεωργίας Μπουζίνου, για ανόρυξη δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης.

9.          Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Άρνισσας με ιδιοκτησία του Γούλιου Δημητρίου του Αναστασίου.

10.           7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013

11.           Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013.

12.           Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

13.           Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).

14.           Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

15.           Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων.

16.           Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων.

17.           Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

18.           Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων - κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση.

19.           Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών.

20.           Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου.

21.           Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών αυτοκινήτων.

22.           Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων άρδευσης και συντήρησης αγροτικών και δημοτικών δρόμων και χρήσης δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Κ. Έδεσσας και στις Τ.Κ. Άγρα, Βρυττών, Καρυδιάς, Σωτήρας, Φλαμουριάς, Νησίου, Άρνισσας, Περαίας, Αγ. Αθανασίου, Παναγίτσας και Γραμματικού.

23.           Έγκριση της έκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

24.           Οικονομική επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Ευ ζην».

25.           Οικονομική επιχορήγηση στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας.

26.           Αίτηση του Χρήστου Παπαδημητρίου για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.

27.           Παραχώρηση κατά χρήση χώρου στο ΕΕΕΕΚ Έδεσσας για την κατασκευή θερμοκηπίου.

28.           Κοπή ή μη τεσσάρων δένδρων Ακακίας ποικ. Κων/πόλεως στην οδό 18ης Οκτωβρίου 44, για λόγους υγείας.

29.           Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών αναγκών.

30.           Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους πωλητές στους χώρους των Λαϊκών αγορών του Δήμου.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φίλιππος Ν. Γκιούρος