Ανάρτηση πίνακα αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες και μερικής απασχόλησης για το Ν.Π.Δ.Δ. "ΕΥ ΖΗΝ"