ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Printer-friendly version

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Περιγραφή:

1.  Αίτηση (χορηγείται έντυπη από την υπηρεσία)
2.  Αποσπάσμα εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως
3.  Τοπογραφικό οικοπέδου στο οποίο να σημειώνονται τα πλάτη των πεζοδρομίων


Ροές Πληροφορίας:

1.  Γεν. Πρωτόκολλο
2.  Χαρακτηρισμός εγγράφου
3.  Ενημέρωση Δημάρχου
4.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5.  Δ/ντής Τ.Υ.
6.  Αρμόδιο Τμήμα
7.  Αρμόδιος Υπάλληλος