Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Έδεσσας, ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Έδεσσας