Περιληπτική Διακήρυξη για την διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Από το Γραφείο Προμηθειών
Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση τιμή πώλησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου το έτος 2012 προϋπολογισμού 235.045,62 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας στις 2/4/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. (Λήξη χρόνου κατάθεσης προσφορών).

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές των δημοπρατουμένων ειδών.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και της 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 11.753,00€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Για τους λοιπούς όρους τους διαλαμβανόμενους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Έδεσσας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Δημαρχείο Έδεσσας Γραφείο Προμηθειών τηλ. 23813-50721 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ