ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Αρχεία για upload
Έντυπο αίτησης: 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ  

(ΔΑΚ-3)

 

 

Α)   ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (Κλειστός ή υπαίθριος)

 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

 

 

 1. 1.         Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος του καταστήματος  ή  της επιχείρησης[2]  και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.         Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής ή  «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο  Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως υπογραφής του διαχειριστή.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την βεβαίωση περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
 • Σύμφωνα με την υπ  αρ. 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα) σε ορισμένες οδούς της πόλης. (Ενημερωθείτε σχετικά από το Γρ.  έκδοσης Αδειών Καταστημάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.     ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κλειστός ή Υπαίθριος[5])

 

 

 1. 5.        Αίτηση (ΑΚ-3) του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

 

 1. 6.        Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του «υπευθύνου»

           υγειονομικά  που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

 7.  Φ/α οικοδομικής άδειας[6] και σχεδιαγράμματα κάτοψης[7] και τομής του καταστήματος ή του υπαίθριου χώρου για υπαίθριο παιδότοπο, σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό, σε κλίμακα 1:50 από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[8], προοριζόμενος για ΚΥΕ/παιδότοπο. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[9] καθώς και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  

καταγραφή των επί μέρους τ.μ.

 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

 

      Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

 

    

 

8.     Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

(ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 1. 9.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[10] (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989  ή  σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

 

10.     Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο).

 

 

11.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[11] του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, και σε περίπτωση εταιρεί­ας του οριζόμενου ως «υπευθύνου» του παιδότοπου ότι «δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων»  ( έντυπο ΥΔ-11).

 

 12.  Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό.

 

13.   Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε.  «παιχνιδιών –παιδότοπων», Κολωνού 12-14 – Αθήνα – 210 2120402 )

 

 

 

2.2.               ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ

 

 

           Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ΄ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο (παραπάνω) και πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 2 ως και 6 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007  (ΦΕΚ Β΄ 1364/2-8-2007), που αφορούν:

 

 • τη σχεδίαση και οργάνωση του χώρου
 • τις απαιτήσεις ασφάλειας
 • τις απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους
 • τις υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
 • τις προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου.

 

Ειδικότερα όμως, ο υπαίθριος παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει :

 

 • ικανή περίφραξη ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών.
 • Κατάλληλο φωτισμό
 • Καθίσματα για τους συνοδούς
 • Βρύση με πόσιμο νερό
 • Τουαλέτες
 • Μέσα πυρασφάλειας
 • Έδαφος με ικανό σύστημα απορροής των υδά­των.
 • Να μην γειτνιάζει με χώ­ρους φόρτωσης-εκφόρτωσης/εναπόθεσης επικίνδυ­νων υλικών &  δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου.
 • Η πρόσβαση στον παιδότοπο να είναι ηλεκτροφωτισμένη & προστατευμένη,
 • Να μην έχει ευθεία πρόσβαση σε οδούς αυξημέ­νης κυκλοφορίας & σε κάθε περίπτωση να λαμβάνο­νται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

 

        

 

Β)    ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

 

 

     Στην περίπτωση λειτουργίας παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται ή θα ασκηθεί και άλλη δραστηριότητα, ο χώρος του παιδότοπου θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένος από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 ως και 6 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007  (ΦΕΚ Β΄ 1364/2-8-2007), που αφορούν:

 

 • τις απαιτήσεις ασφάλειας
 • τις απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους
 • τις υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
 • τις προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου.

 

 

 

1)      ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΙΚΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

 

          Πρόκειται για παιδότοπο που από την αρχή πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με άλλη δραστηριότητα (π.χ. εντός Κ.Υ.Ε[12]. ή γυμναστηρίου ή εργοστασίου κ.ά.)[13]. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζονται αφενός τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την εκάστοτε «άλλη» δραστηριότητα (π.χ. Κ.Υ.Ε.), και επί πλέον όσα  δικαιολογητικά αφορούν ειδικά τους παιδότοπους (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.), οπότε εκδίδεται μία ενιαία άδεια.

       Ο Δήμος εκδίδει άδειες «μικτού παιδότοπου» μόνο για παιδότοπους πρόκειται να λειτουργήσουν εντός Κ.Υ.Ε. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατατίθενται όσα αφορούν τα Κ.Υ.Ε. (βλ. έντυπο Δ.Α.Κ.-1) και  επί πλέον :

 

 • Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε. Βλ. πιο πάνω).

 

 • Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

 

   

2)      ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Στην περίπτωση αυτή η υπάρχουσα άδεια, αντικαθίσταται με νέα, η οποία εμπεριέχει και τις δύο δραστηριότητες. Κατατίθενται :

 

1)  Αίτηση (ΑΚ-3) του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου του παιδότοπου και η επωνυμία, η έδρα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπό του) καθώς και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

 

2)   Υ. Δήλωση του Ν.1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, και σε περίπτωση εταιρεί­ας του οριζόμενου ως «υπευθύνου» του παιδότοπου ότι:

 

 α.  τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως και 6 της εν λόγω

       Κ.Υ. Απόφασης

 β. δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή στο συγκεκριμένο χώρο.

 

3)    Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε. Βλ. πιο πάνω).

 

   4)    Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα σε τρία   αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό.

 

 

 

Σημείωση :  Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ    Μ Ι Κ Τ Ω Ν   Π Α Ι Δ Ο Τ Ο Π Ω Ν

 

  Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδότοπων που λειτουργούν εντός Κ.Υ.Ε. στα οποία προσφέρονται και οινοπνευματώδη ποτά, (Π.Δ.180/79) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

 

Σε ότι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οποίου θα λειτουργήσει ο Παιδότοπος (π.χ. αναψυκτήριο) και πριν την υπογραφή συμβολαίων καθώς και άλλων συμβάσεων, αγορών κ.λ.π που αφορούν στην επιχείρηση, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε στην Δ/νση Υγείας.

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ    Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, , όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης. Τότε μόνον παραλαμβάνεται και επιδίδεται στον αιτούντα πρωτόκολλο κατάθεσης.

 

 

                                                     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :τηλ. 2381029516
[1]  ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2] συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από προηγούμενη ενημέρωση  από τους   αρμόδιους υπαλλήλους της του Τμήματος Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της Περιφέρειας. 

[3]  σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4]  ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  σύμφωνα με το εδ. β΄του άρ. 6 της αριθμ. 36873/07 (ΦΕΚ 1364 Β/2-8-2007) Κ.Υ. Απόφασης, τα δικαιολογητικά που ζητούνται επί υπαίθριου αμιγούς παιδότοπου είναι μεν  τα ίδια με αυτά του «κλειστού», ωστόσο κατ αναλογία που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες του υπαίθριου χώρου.

[6]  προκειμένου για υπαίθριο παιδότοπο, η οικοδομική άδεια αφορά τις όποιες εγκαταστάσεις όπως WC, αίθουσα  υποδοχής, οι οποίες εκ των πραγμάτων συνιστούν κατασκευή κατά τον Γ.Ο.Κ.

[7]   ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό, ίσως να ήταν χρήσιμη η γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας).

[8]  επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

      [9]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

 [10]   σε περίπτωση που δεν απαιτείται, κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

   [11]    σε περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 του υπευθύνου του παιδότοπου.

[12] Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[13] δηλαδή αν πρόκειται για παιδότοπο εντός Κ.Υ.Ε., κατατίθεται ό,τι αφορά τα Κ.Υ.Ε. (Βλ.  έντυπο Δ.Α.Κ.-1) και επί πλέον τα ως άνω δικαιολογητικά.