ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ