ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ