Ένταξη έργου ενεργειακής αναβάθμισης Κολυμβητηρίου Έδεσσας