ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ