ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ