Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας