Χρήστος Τσιβόγλου

Printer-friendly version

Αντιδήμαρχος Παιδείας , Πολιτισμού , Αθλητισμού , Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και  Νέας Γενιάς και ειδικότερα με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

  1. Παιδείας , πολιτισμού και  αθλητισμού, όπως αυτές ορίζονται στο  άρθρο 75 παρ. 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει  και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου καθώς και λειτουργίας κι εποπτείας των  αθλητικών εγκαταστάσεων.
  2. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,  όπως αυτές ορίζονται στο  άρθρο 75 παρ. 1 περίπτωση ε΄ του Ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει   και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
  3. Εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων, υποστήριξης και φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων,  πρόνοιας απόρων και αστέγων, δράσεων  εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Χορήγησης της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.  προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου